Qudwah Hasanah

Qudwah Hasanah bererti contoh teladan yang terbaik.

Rasulullah saw merupakan contoh teladan yang terbaik bagi sekalian umat manusia. Ia dapat dilihat pada sifat, sikap, fikiran dan tindakan, kehidupan, semangat, perjuangan dan kepimpinan baginda.

Kesemua sifat dan sikap Rasulullah saw adalah kesan daripada didikan al-Quran. Setiap perkara yang dilakukan dan ditinggalkan oleh baginda adalah pelaksanaan daripada setiap perintah al-Quran. Setiap nilai al-Quran terdapat dalam diri Rasulullah saw sehingga baginda dianggap sebagai al-Quran hidup.


Rabu, 27 Oktober 2010

HUKUM DAN KEPENTINGAN MEMBACA AL-QURAN BERTAJWID

Sebelum kita membicarakan hukum membaca al-Quran dengan bertajwid, ada baiknya dijelaskan tentang hukum mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Maksud belajar ilmu tajwid itu sebagai fardu kifayah, bererti mestilah ada dalam sesuatu tempat itu seorang atau beberapa orang yang mengetahui ilmu tajwid sebagai rujukan bagi masyarakat setempatnya. Jika tidak ada seorang pun di kawasan tersebut yang mahir dalam ilmu tajwid maka kesemua penduduk kawasan tersebut menanggung dosa.

1. Dalil daripada Ayat al-Quran
Apabila ditanya tentang hukum membaca al-Quran dengan bertajwid sama juga bila persoalan apakah hukum mengetahui dan mempraktikkan ilmu tajwid semasa membaca al-Quran. Hukum mengegetahui dan mempraktikkan ilmu tajwid dalam bacaan al-Quran adalah fardu ‘ain ke atas setiap muslim tidak kira lelaki atau pun perempuan. Apabila seseorang itu membaca al-Quran walaupun sedikit, mestilah dia membacanya dengan bertajwid. Sekalipun semasa bacaan al-Quran itu dikira sebagai sunat (membaca al-Quran yang tidak wajib seperti dalam solat) al-Quran itu wajib dibaca dengan bertjwid sebagaimana ia diturunkan tanpa membuat perubahan. Dan sesiapa yang membacanya tanpa tajwid serta bacaannya boleh mengubah tafsiran al-Quran maka ia adalah berdosa. Golongan yang membaca al-Quran dengan tidak bertajwid dan berubah maknanya termasuklah dalam golongan yang dilaknati al-Quran itu sendiri, sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. :
رب قارئ القرءان والقرءان يلعنه
Maksudnya: Ramai orang yang membaca al-Quran, sedangkan


“Bacalah al-Quran itu dengan tartil (bertajwid)”.
Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T. memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w. membaca al-Quran yang diturunkan kepada baginda dengan tartil. Tartil bermaksud mengelokkan sebutan setiap huruf-hurufnya, dalam erti kata lain membaca al-Quran dengan bertajwid.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 121 antara lain Allah Taala berfirman yang bermaksud:
Orang-orang yang Telah kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu


Walaupun pada dasarnya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, tetapi tidak mungkin tercapai matlamat pembacaan al-Quran dengan tajwid yang betul (fardu ‘ain) kecuali terlebih dahulu mempelajarinya. Ini kerana tidak ada seorang pun di dunia ini yang dilahirkan dengan kepandaian dalam sesuatu ilmu kecuali dia mempelajarinya terlebih dahulu. Begitu juga dengan ilmu al-Quran yang pembacaannya diajar oleh Rasulullah s.a.w. kepada para sahabatnya secara musyafahah dari mulut ke mulut hingga sampai kepada kita pada hari ini tidak mungkin dapat dikuasai kecuali dengan mempelajarinya terlebih dahulu (Surur Shihabuddin An-Nadawi, 2004).

2. Dalil daripada as-Sunnah
Dalil as-Sunnah tentang wajib membaca al-Quran dengan bertajwid pula sebagaimana hadith yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah r.a. (isteri Nabi s.a.w.) apabila ditanya bagaimanakah bacaan Rasulullah s.a.w. dan solat baginda, maka beliau menjawab:
فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلي ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلي حتى يصبح ثم نعتت قراءته فاءذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا
Maksudnya: “Ketahuilah kamu semua, adalah baginda s.a.w. solatkemudian tidur dengan kadar baginda solat tadi, kemudian baginda solat semula dengan kadar tidur tadi hingga menjelang subuh, kemudian (Ummu Salamah) menunjukkan cara bacaan Rasulullah s.a.w., maka beliau menunjukkan(satu) bacaan yang menjelaskan (sebutan) huruf-hurufnyasatu persatu”. (Hadith Jamik At-Tarmizi)

Zaid bin Thabit telah menyebutkan sabda Nabi s.a.w. yang berbunyi :-

"ان الله تعالي يحب أن يقرأ القرءان غضا كما أنزل"
Maksudnya:
“Sesungguhnya Allah Taala menyukai seseorang hambanya membaca 

فانه سيجي قوم بعد يرجعون القرءان ترجيع الغناء والرهبانية والنوح
لا يجاوز حناجرهم مفتونة وقلوب من يعجبهم

Maksudnya:
Sesungguhnya akan datang beberapa golongan sesudah aku, orang-orang yang membaca al-Quran seperti cara orang bernyanyi, cara orang ahli kitab dan cara seperti orang meratap, yakni keluarnya huruf-huruf yang melalui kerongkong mereka tidak sesuai dengan makhraj al-huruf, semata-mata tujuannya mempersona dan menakjubkan orang sahaja.


3. Dalil daripada Ijmak Ulama
Telah sepakat para ulama sepanjang zaman dari zaman Rasulullah s.a.w. sehingga sekarang dalam menyatakanbahawa membaca al-Quran secara bertajwid adalah suatu yang fardu dan wajib. Pengarang kitab Nihayah menyatakan:-
“Sesungguhnya telah sepakat semua imam dari kalangan ulama yang dipercayai bahawa Tajwid adalah suatu yang wajib sejak zaman Nabi s.a.w. lagi sehinggalah sekarang dan tiada seorang pun yang mempertikaikan kewajipan ini”.

Menurut Mazhab Imam As-Syafie, bahawa memelihara pembacaan kitab Allah Taala iaitu membaca secara bertajwid yang mu’tabar di sisi ahli Qiraat adalah suatu yang wajib, tiada keraguan lagi, sedangkan bacaan selain itu adalah berdosa dan karut (Abdullah al-Qari bin Haji Solleh, 1994).

Imam Ibnu Jazari pula menyatakan dalam kitab puisinya (Muqaddimah) telah berkata:-
والاخذ بالتجويد ختم لازم
من لم يجود القرءان ءاثم
لأنه به الاله أنزلا
وهكذا منه الينا وصلا
وهو أيضا حلية التلاوة
وزينة الأداء والقراءة
Ertinya:
Mengamalkan tajwid itu suatu kewajipan


Dalil-dalil di atas jelas menunjukkan keutamaan membaca al-Quran dengan tajwid yang betul sebagaimana ia diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w.. Oleh yang demikian, membaca al-Quran dengan tajwid yang betul adalah fardu ‘ain bagi setiap umat Islam sama ada lelaki atau pun perempuan yang mukallaf, maka hukum mempelajari ilmu tajwid yang pada asalnya adalah sunat telah menjadi wajib kerana tuntutan tersebut. Oleh kerana mengamalkan ilmu tajwid adalah satu kewajipan, maka dapatlah disimpulkan bahawa mempelajarinya juga merupakan satu kewajipan demi menyempurnakan tuntutan Allah Taala.

KEPENTINGAN TAJWID DALAM BACAAN AL-QURAN
Ilmu tajwid adalah ilmu yang berhubung dengan seagung-agung kitab iaitu al-Quran. Maka tidak dapat dinafikan lagi tentang kepentingan serta faedah mempelajari ilmu tajwid. Antara kepentingan-kepentingan membaca al-Quran dengan mengamalkan hukum tajwid ialah seperti berikut:

1. Memelihara daripada kesalahan-kesalahan dalam menbaca al-Quran.
Dengan mempraktikkan ilmu Tajwid dalam pembacaan al-Quran, seseorang itu akan terhindar daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang merosakkan bacaan atau mencacatknya. Sekiranya membaca al-Quran dengan tajwid yang betul merupakan stu kewajipan bagi setiap muslim, maka membacanya dengan tajwid yang salah merupakan suatu dosa. Kesalahan dalam bacaan al-Quran terbahagi kepada dua, iaitu:-

i. Kesalahan Nyata (لحن الجلي )
Al-Lahn al-Jali (اللحن الجلي ) ditakrifkan oleh Ibn al-Jazari sebagai kesalahan yang berlaku pada lafaz yang membawa kepada kerosakan makna dan uruf bacaan. Kesalahan nyata bermaksud kesalahan yang dilakukan pada struktur perkataan sama ada kesalahan itu mencacatkan makna perkataan atau tidak. Perkataan Jali (جلي ) di sini bermaksud sesuatu kesalahan yang dapat disedari dengan jelas dan terang-terangan. Seorang ulama Mutaakhirin, Dr. AbdulAziz Abdul Fattah al-Qari talah mengemukakan takrifan dengan berkata: Kesalahan yang berlaku pada lafaz-lafaz dan menyebabkan kerosakan makna kalimah secara jelas dan perkara tersebut diketahui oleh ulama dan juga orang awam.

Hukum melakukan kesalahan nyata ini adalah haram secara Ijmak Ulama tidak kira kesalahan itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja atau tidak diendahkan.

ii. Kesalahan Tersembunyi (لحن خفي )
Al-Lahn al-Khafi ( اللحن الخفي ) ditakrifkan sebagai kesalah yang dilakukan pada sebutan, di mana kesalahan itu menyalahi cara sebutan yang telah ditetapkan bagi sesuatu perkataan atau ayat al-Quran tanpa merosakkan makna. Kesalahan tersembunyi ini hanya dapat disedari oleh mereka yang mahir dalam tajwid dan ia tidak disedari oleh orang awam.

Hukum melakukan kesalahan tersembunyi dalam bacaan adalah haram jika dilakukan dengan sengaja atau mempermudahkannya dan sebahaghian ulama menghukumkannya sebagai makruh. Oleh itu haram bagi orang yang telah mempelajari dan mengetahui ilmu tajwid tetapi tidak mengamalkannya dalam bacaan. Bagi orang yang tidak mempelajari ilmu Tajwid maka wajiblah mereka belajar untuk menghindarkan dirinya daripada berterusan melakukan kesalahan tersebut.

2. Meningkatkan Minat Membacaal-Quran
Berkat penguasaan ilmu Tajwid maka para pembaca al-Quran akan yakin bahawa mereka akan terhindar dari sebarang kesalahan, seterusnya dengan adanya penguasaan ilmu Tajwid juga kualiti bacaan al-Quran akan terpelihara. Apabila tajwid itu betul maka kecenderungan minat untuk membaca al-Quran akan lebih meningkat lagi, kerana adanya perkaitan hati sanubari dengan ayat-ayat yang dibaca. Dengan demikian, kecenderungan tersebut bukan hanya di dalam peningkatan membacanyanya sahaja, bahkan lebih cenderung untuk mendalami makna-makna yang terkandung di dalam al-Quran. Apabila terdapat motivasi sedemikian dalam diri individu, membaca al-Quran akan menjadi dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi insane yang bertaqwa kepada Allah. Seterusnya Allah akan memberikan darjat yang tinggi di akhirat kelak.

Bagi mereka yang menyukai al-Quran sama ada minat untuk membacanya atau minat dalam mencapai kefahaman ayat-ayatnya mendapat perumpamaan seperti mana sabda Rasulullah s.a.w. :-
فضل القرءا على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه
Maksudnya:
Keutamaan al-Quran dibanding dengan lain-lain ucapan, adalah seperti keutamaan Allah dibanding dengan seluruh ciptaanNya. Riwayat Baihaqi.

Dari makna hadith di atas jelas kepada kita bahawa mempelajari al-Quran sama ada membacanya hinggalah memahami makna yang terkandung di dalamnya merupakan suatu perbuatan yang paling utama dibandingkan dengan lain-lain perbuatan.

3. Mencapai keyakinan dalam pembacaan al-Quran yang betul.
Apabila seseorang itu mengetahui tentang hukum tajwid akan merasa yakin semasa membaca al-Quran. Mereka tidak lagi merasa ragu tentang apa jua bentuk ayat atau hukum bacaan yang ditemui di mana-mana tempat dalam al-Quran yang sebanyak 30 juzuk itu.

Bagi golongan yang tidak tahu tentang hokum tajwid mereka akan gelisah dan tidak tenang dalam bacaannya kerana tidak yakin betul atau salah ayat yang di bacanya dari segi hukum tajwid.4. Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 


Maksudnya:


Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.

خيركم من تعلم القرءان وعلمه
Maksudnya:
Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarnya. (Sahih Bukhari)

Dalam masa hayat Rasulullah s.a.w. al-Quran dibacakan dengan penuh khusyuk dan bertajwid. Bacaan baginda penuh menggambarkan pengertian dan maksud-maksud yang dikehendaki. Oleh kerana itu pembaca-pembaca al-Quran hendaklah membaca sebagaimana bacaan Rasulullah s.a.w. supaya Kitab itu selalu memberi kesan dan pengaruh kepada pembaca dan pendengarnya. Nabi Muhammad s.a.w. telah pun bersabda:
من قرأ القرءان فأعرب في قرأته كان له بكل حرف عشرون حسنة ،
ومن قرأ بغير اعراب كان له بكل حرف عشر حسنا ت
Maksudnya:
Sesiapa yangmembaca al-Quran menurut lidah yang terang (fasih) ia memperolehi 20 ganjaran kebajikan dengan setiap huruf yang dibacanya, dan sesiapa yang membaca al-Quran dengan sebutan bukan arab adalah ia memperolehi 10 ganjaran kebajikan dengan setiap huruf yang dibaca.


Dalam hadith riwayat Uthman bin Affan r.a., Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:-Terdapat banyak ayat al-Quran dan hadith nabi yang menerangkan tentang kelebihan membaca al-Quran yang menjamin kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat, antaranya ialah firman Allah Taala dalam Surah al-Fatir ayat 29 dan 30:-


Kerana berdosa tidak mengelokkan bacaan

Sheikh Qurra’ Mesir, As-Sheikh Muhammad bin Ali bin Khalaf al-Husaini dalam kitabnya " القول السديد " (Menulis Menurut Hukum), bahawa membaca al-Quran secara bertajwid itu adalah wajib dan diberi pahala bagi pembacanya, manakala membaca al-Quran tanpa tajwid (secara bacaan yang salah) adalah berdosa. Mempelajari ilmu tajwid adalah fardu ‘ain bagi orang-orang yang hendak membaca al-Quran, kerana al-Quran itu adalah diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. secara bertajwid (bacaan yang elok) dan ia juga telah sampai kepada kita secara mutawatir (Abdullah al-Qari bin Haji Solleh, 1994).Lagu fasik ialah lagu yang bukan berasal dari lagu arab yang diatur not kaedah muzik yang boleh merosakkan bunyi makhraj dan sifat huruf. Adapun lagu nyanyian ahli kitab iaitu lagu yang dilakukan seperti orang yang putus asa atau merintih ditimpa bencana dapat melalaikan sebutan huruf.


al-Quran secara tepat sebagaimana ia diturunkan”


beriman kepadanya.


al-Quran sendiri melaknatnya.

Laknat ini terjadi apabila pembaca membacanya tanpa tajwid, seperti mana yang disuruh oleh Allah Taala dalam firmannya yang beraksud :
Kerana Quran itu turunnya dari Tuhan
Dan begitulah kepada kita sampainya bacaan
Tajwid juga perhiasan bacaan
Dan hiasan sebutan dan bacaan

SEJARAH ILMU TAJWID

PENGENALAN


Ilmu Tajwid adalah satu ilmu yang berkaitan bacaan atau cara menyebut lafaz-lafaz al-Quran. Ia boleh juga dikatakan sebagai tunggak kepada rangkaian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bacaan al-Quran iaitu ilmu Rasm, ilmu Dabt dan ilmu Fawasil. Ini kerana ilmu-ilmu tersebut ditulis dan ditandakan mengikut tajwid atau teknik bacaan al-Quran.

Dari segi bahasa tajwid bermaksud mengelokkan dan mencantikkan sesuatu. Dari segi istilah pula terdapat pelbagai pendapat para ulama mengenai pengertiannya. Antara pendapat-pendapat tersebut ialah (Abdul Rahman bin Abdul Ghani, 2006):
a) Mendatangkan setiap huruf akan haknya (sifat-sifat yang asli) dan mustahaknya (sifat-sifat yang mendatang).
b) Kaedah-kaedah yang telah dibuat oleh para ulama dan telah disusun oleh imam-imam qurra’, dari segi makhraj-makhraj huruf dan sifat-sifatnya, keterangan mengenai Mithlain dan Mutaqaribain serta Mutajanisain, hukum-hukum Nun mati dan tanwin, hukum-hukum mim mati, mad dan bahagian-bahagian serta hukum-hukumnya, bahagian-bahagian waqaf dan ibtida’, keterangan mengenai kalimah-kalimah yang bercantum dan bercerai, keterangan mengenai huruf Ta’ Marbutah dan Ta’ Maftuhah dan lain-lain lagi.
c) Sesuatu ilmu untuk mengetahui cara-cara membaca kalimah-kalimah al-Quran serta menyebut dengan sebaik-baiknya berpandukan cara bacaan dan sebutan Rasulullah s.a.w.

Menurut Surur Shihabuddin An-Nadawi (2004), tajwid bermaksud sesuatu ilmu untuk mengetahui cara melafazkan perkataan-perkataan al-Quran dengan betul. Manakala Abdul Qadir Leong (1993), mentakrifkan ilmu tajwid iaitu melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memberi hak sifat-sifat yang asli dan sifat-sifat yang mendatang padanya.

As-Sheikh al-Islam Zakaria Ansari pernah membentangkan pengertian tajwid itu dengan sesuatu urutan kata-kata :
هو عدم الاخلال بالمعنى والاعراب
Maksudnya : bacaan yang nyata maknanya dan terang pengucapannya.

Apa yang difahamkan daripada kata-kata di atas, tajwid adalah berhubung erat dengan sebutan huruf (yang diucap pada makhraj-makhrajnya yang betul), kadar panjang pendek bacaan (mad), dengung, qalqalah, isymam, dan sebagainya iaitu sebagaimana yangterdapat dalam kitab-kitab tajwid. Sifat-sifat bacaan ini adalah menolong dalam penyampaian kepada makna ayat-ayat yang diucapkan atau dibaca (Abdullah Qari bin Haji Soleh, 1994).

Dalam takrifan yang lain pula, tajwid didefinisikan sebagai memberi setiap huruf itu hak dan mustahak daripada sifat-sifat, makhraj dan sebagainya seperti menyempurnakan dengung, memperjelaskan hamzah, memanjangkan mad, meringankan bacaan huruf yang ringan dan lain-lain.

Ibn al-Jazari memberi takrifan kepada ilmu tajwid dengan katanya:

وهو اعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها
“Tajwid ialah memberi kepada huruf haknya iaitu sifatnya dan mustahaknya (penyebutnya yang sama dengan sifatnya)

Ada yang mentakrifkan tajwid sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum serta kaedah-kaedah yang mesti diamalkan semasa membaca al-Quran dengan menepati
apa yang diterima daripada Rasulullah s.a.w.

SUMBER ILMU TAJWID

Ilmu Tajwid adalah bersumberkan daripada para ulama al-Quran. Para ulama tersebut telah mempelajarinya daripada imam-imam qiraat seperti Imam Hafs, Imam Asim, Imam Asy-Syatibi, Imam Al-Jazari dan ramai lagi. Imam-imam tersebut telah mempelajarinya daripada para tabi’in seperti Abu Abdul Rahman as-Salma, Abdullah bin Habib dan lain-lain.. Para tabi’n pula mempelajarinya daripada para sahabat Rasulullahs.a.w. seperti Abdullah ibn As’ud, Muaz bin Jabbal, Ubai bin Kaab, Zaid bin Thabit dan ramai lagi. Manakala para sahabat pula mengambil bacaan terus daripada Rasulullah s.a.w. sendiri secara Talaqqi Musyafahah.

Demikianlah kaedah al-Quran itu dipelajari dan diperolehi iaitu menurut kaedah Talaqqi dan Muasyafah daripada guru-guru yang diyakini dan mempunyai sanad yang mutawatir sehingga Rasulullah s.a.w. Menurut pendapat ulama, al-Quran yang dipelajari tanpa menggunakan kaedah tersebut adalah dianggap tidak betul kerana ia terdedah kepada kesalahan dan kesilapan, lebih-lebih lagi terdapat banyak kalimah al-Quran yang mesti dipelajari dengan cara melihat dan mendengar daripada mulut seorang guru. Contohnya seperti bacaan Raum, Isymam, Tashil, Ikhfa’, Idgham dan sebagainya. Sehingga ada kata-kata yang lahir seperti:
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة
يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم
ومن يكن اخذا العلم من صحف
فعلمه عند أهل العلم كالعدم
Maksudnya:
Siapa bertajwid dan berguru,
Tidaklah menyimpang dan membuta buku,
Siapa bertajwid tanpa guru
Dipandang tajwidnya untuk si bisu.

SEJARAH ILMU TAJWID

Ilmu tajwid bermula sejak al-Quran diturunkan lagi, iaitu sejak dibacakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. diperintahkan untuk membaca al-Quran dengan bertajwid dan tartil seperti yang disebut dalam Surah al-Muzammil ayat 4 yang bermaksud:
“Bacalah al-Quran itu dengan tartil (bertajwid)”.
Selepas turunnya ayat di atas, baginda Rasulullah s.a.w. mengajarkan ayat tersebut kepada para sahabat dengan bacaan yang serupa secara bertajwid juga.

Saidina Ali bin Abi Talib r.a. apabila ditanya tentang apakah maksud bacaan al-Quran secara Tartil itu, maka beliau menjawab:
هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف
Maksudnya: Mengelokkan sebutan setiap huruf dan berhenti pada tempat yang betul.

Ini menunjukkan pembacaan al-Quran bukanlah suatu ilmu hasil ijtihad para ulama yang diolah berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan as-Sunnah, tetapi pembacaan al-Quran adalah suatu yang Taiqifi. Ia diambil terus melalui riayat dan dari sumber yang asal iaitu sebutan dan bacaan Rasulullah s.a.w. sendiri.

Para sahabat r.a. pula adalah orang yang amanah dalam mewariskan bacaan ini kepada generasi umat Islam selepasnya. Mereka tidak akan menambah atau mengurangkan apa yang telah mereka pelajari itu kerana mereka merasa takut kepada Allah S.W.T. Begitu juga dengan Tabi’ien.

Walau bagaimanapun, penulisan ilmu Tajwid yang paling awal bermula ketika bermulanya penulisan al-Quran pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a. Bermulanya kesedaran perlunya titik-titik serta baris dalam Mushaf Uthmaniah. Gerakan ini diketuai oleh Abu Aswad Ad-Duali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Merekaditugaskan oleh Sayidina Uthman untuk meletakkan baris dan titik bagi mengelakkan umat Islam melakukan kesalahan semasa membaca ayat al-Quran. Ini kerana enam mushaf yang ditulis pada zaman pemerintahan Sayidina Uthman adalah tidak berbaris dan bertitik, kerana umat Islam pada masa itu menghafaz ayat-ayat al- Quran di dada masing-masing dan membacanya seperti yang diambil terus daripada nabi s.a.w.

Setelah berkembangnya agama Islam ke seluruh Tanah Arab, serta meluasnya pemerintahan Islam sampai ke Rom dan Parsi, bahasa Arab mula bercampur aduk dengan bahasa lain menyebabkan berlakunya kesalahan dalam bahasa Arab. Banyak kesalahan dalam pembacaan al-Quran telah berlaku. Maka Mushaf Uthmaniah telah dinaiktarafkan dengan menambah baris dan titik pada huruf-hurufnya sebagaimana yang dapat kita luhat sekarang ini. Tujuannya adalah untuk mengelakkan kesalahan semasa membaca al-Quran.

Karangan ilmu Tajwid yang paling awal ialah tulisan Abu Mazahim al_Haqani (أبو مزاحم الحاقاني ), wafat tahun 325H dalam bentuk Qasidah (puisi) ilmu Tajwid pada akhir kurun ke 3 Hijrah. Selepas itu lahir pula para ulama seperti Abu ‘Amr Ad-Dani (wafat 444H), dengan kitabnya At-Taysir. Kemudian lahir pula Imam Asy-Syatibi (wafat 590H) dengan kitabnya “Hirzul Amani Wa Wajhut Tajwid Tahani” yang menjadi tunggak kepada karangan tokoh-tokoh lain yang sezaman dan yang selepas mereka. Kedua mereka tersebut menggandingkan ilmu Tajwid dan Qiraat dalam karangan dan perbahasan mereka.

Kemudian lahir pula seorang tokoh yang amat penting dalam ilmu Tajwid dan Qiraat iaitu Imam Al-Jazari (wafat 833H) . Karangan beliau yang masyhur ialah “An-Nasyr”, Toyyibatun Nasyr dan “Ad-Durratul Mudhiyyah” yang menyatakan ilmu Qiraat sepuluh sebagai pelengkap bagi apa yang telah dinyatakan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya “Hirzul Amani” sebagai qiraat tujuh. Imam Al-Jazari telah mewriskan karangan-karangannya yang begitu banyak berserta bacaannya sekali yang kemudiannya telah menjadi ikutan dan panduan bagi karangan-karangan ilmu Tajwid dan Qiraat serta bacaan al-Quran hingga ke hari ini.

Ahad, 17 Oktober 2010

MEKAR GAGASAN - SUMPAH GURU 1MALAYSIAAduhai, bangsa Malaysiaku                                        

Benarlah kata sang pujangga
Ilmu ibarat pelita, guru bagaikan lilin
Rela membakar diri, menebar ilmu
Jasa dan bakti dicurah tanpa jemu
Cahaya melimpah di segenap penjuru.

Aduhai, bangsaku, bangsa Malaysia

Benarlah, kata Sasterawan Negara
Guru...Dialah bapa dialah sahabat
Alur kesetiaan mengalir nasihat
Guru adalah pemimpin, ditauliahkan segala umat
Seribu katanya menjadi hikmat.

Seorang raja yang memerintah negara
Seorang Perdana Menteri yang memimpin negara
Seorang Ulama yang menjaga hal ehwal agama
Seorang Peguam yang mengadili bicara
Seorang Jurutera yang merencana pembangunan nusa
Hatta, seorang tukang sapu yang kecil pendapatannya, juga
Sejarahnya adalah dimulakan dari seorang guru biasa.

Kami, Guru Malaysia

Teruja pada sebuah ingatan para warga
Menyulam bangga bila generasi masih menghargai
Berjasa dan berbakti
Mendidik dan memimpin pada pertiwi
Secebis keringat namun bekasnya bersemi
Citra dan cinta murni profesion kami
Ikrar dan janji sampai ke mati.

Aduhai bangsaku, bangsa Malaysia

Pelan induk Pembangunan Pendidikan langkah bermula
Kini melonjak kebersahsilan Kualiti Pendidikan Negara
Transformasi Pendidikan, satu rangka membina bangsa berjaya
Modal insan berperibadi mulia harapan utama
Niat murni,merangka bangsa, dilaksana
Pendidikan Negara Bertaraf Dunia cita-cita bersama.

Aduhai Guruku, Guru Malaysia

Marilah...! Kita bangkit dari lena yang panjang
Memimpin dan memcipta, bangsa merdeka
Demi Malaysia tanah air tercinta
Bumi merdeka - negara nan berdaulat
Keamanan, kemakmuran, kita harumkan.

Bersatu aku di bawa payung Malaysia
Berdiri aku di bawah pohon Malaysia
Berfikir semua sebagai anak Malaysia
Perpaduan Kebangsaan kita semaikan
Menuai hasil berisi, penuh restu di telapak tangan.

Wawasan pemimpin, 1Malaysia, harapan mulia
'Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan'
Menyentuh kalbu, bertaut kasih pada rindu
Bangsa Malaysia bangkit menjadi bangsa peneraju.

Mari..! Mari, Kita sebarkan
Agenda Pendidikan negara berteras Guru 1Malaysia
Guru 1Malaysia - Penjana Modal Insan Cemerlang
Guru 1Malaysia - Pembina Negara Bangsa Gemilang
Guru 1Malaysia - Pemangkin Pendidikan Terbilang.

Guru 1Malaysia
Tidak rela rumah Malaysia nan harmoni ini
Hancur lebur, dek rapuhnya patriotisme bangsa
Mekarnya gagasan 1Malausia
Perpaduan bangsa, kami ajarkan
Pada anak didik, generasi penerus warisan.

Aduhai, Guru 1Malaysia

Marilah, kita kotakan apa yang dikata
Membulat harapan menuju puncak jaya
Menyambung tangan, merealisasikan integrasi bangsa
Kualiti pendidikan kita menjulang, menyinar di segenap benua.

Sejahteralah negaraku Malaysia, negara berdaulat
Sejahteralah bangsaku Malaysia, bangsa merdeka
1Malaysia - 1Semangat - 1Harapan
Malaysia negaraku berjaya di pentas dunia.

Ini sumpah, Gurur Malaysia!

Sedarap, serentan, seirama melangkah
Mekarnya gagasan, negaraku Malaysia nan tercinta
Mengota janji, menggapai cita-cita.

Terima kasih..

YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak
Pemimpun tersohor negara - Perdana Menteri dikasihi
Tajam akal menebus kebajikan rakyatnya
Sejarah melakar, memacu anjung pendidikan
Mengukir semangat, rasa cintanya pada warga guru
Pendidikan anak bangsa ditulis, pada baris pertama
Profesion keguruan menjadi sanjungan mulia
Memeta wawasan bangsa 1Malaysia.

Terima kasih...

YAB Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin
Pemimpin nombor dua negara - Menteri Pelajaran disayang
Panglima yang bijak pada tugasnya - Panglima yang setia pada ketuanya
Berpencak, bersilat ligat turun ke padang
Sehalus kekangan, sulaman santunan menjadi tikar
Transformasi pendidikan dipastikan melonjak ke hadapan
Pemodenan pendidikan melestarikan wawasan.

Perjuanganmu, wira negara
Bersama semangat, kibaran Sang Saka Bangsa
Bersama semangat kilauan Keris Panca Warisan
Bersama gerak tindak, dan langkah yang sekata
Tidak pun pernah kalah pada gertak pemusnah nusa
Pengorbanan sejati demi tanah air tercinta.

Terima kasih... wira bangsa cemerlang pada akal dan budi
Ketulusan, keikhlasan terpancar bagaikan mentari
Keyakinan, keberanian tersebar di genggaman tangan sakti
Pendidikan 1Malaysia, menjadi transformasi.

Wahai, Guru Malaysia

Panggilan keramat 'Cikgu'
Menggamit rindu, pada kita yang pernah berguru
Budimu yang diapungkan di dulang rindu
Dikenang dan diingati selalu
Segunung Budimu, Selaut Kasihku.

'Cikgu'! Jasa dan budimu bagai gemilang kilauan permata biru
Walaupun terbenam disebalik pepasir membeku
Namun namamu tetap berseri, di sudut sanubariku.

TERIMA KASIH, CIKGU!


Nukilan:
Hj. Megat Md. Saleh Md Arshad
11 September 2010/ 02 Syawal 1431H
Dideklimasikan di Stadium Putra Bukit Jalil
Sempena Perhimpunan Kebangsaan Guru 1Malaysia.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...